Індивідуально-консультативна робота.

Предыдущая123456789Следующая

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) − це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється через створення належних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу. Вона проводиться для посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі. Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.

Індивідуально-консультативна робота, як правило, проводиться у вигляді індивідуальних занять та консультацій. Індивідуальні заняття проводяться зі студентами для підвищення рівня підготовки і розвитку їхніх індивідуальних творчих здібностей. Можливими формами їх проведення є такі: діалог з різних навчальних проблем, евристична бесіда, перевірка виконання завдань з СРС, екскурсії, наукові гуртки тощо.

Консультація − це одна з форм організації навчального процесу, що проводиться для надання студенту відповіді на окремі теоретичні чи практичні запитання та пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуально-консультаційна робота зі студентами денної форми навчання передбачена навчальним планом в обсязі 24 години.

Метою індивідуально-консультативної роботи є розвиток індивідуальних творчих здібностей студентів та підвищення рівня їх професійної підготовки. Консультації проводяться викладачем 1 раз на тиждень за графіком, затвердженим кафедрою.

З дисципліни «Податкові системи Європейських країн»основною формою роботи є консультації, які включають:

· роз’яснення та уточнення матеріалу лекцій;

· деталізації та уточнення питань за темами, які винесені на самостійне опрацювання;

· відповіді на питання, які виникли в ході підготовки кейсу;

· пояснення порядку виконання індивідуального практичного завдання;

· розгляд та обговорення підготовлених матеріалів аналітичної розробки обраного студентом проблемного питання.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за наступним графіком.

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Податкові системи Європейських країн»


8238311512443771.html
8238357053533289.html
    PR.RU™